gmina kluki

 

 

 

SOŁECTWO NA PLUS" Województwa Łódzkiego

W dniu 23 czerwca 2022 r. Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę nr  XLVI /558/22 w  sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2022 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus”.

Wśród 502 projektów zgłoszonych przez Sołectwa, znalazły się dwa projekty z terenu Gminy Kluki zgłoszone przez Sołectwa Osiny i Trząs. Każde z Sołectw otrzymało po 12 000,00 zł na realizacje swoich projektów.

W piątek, 15 lipca 2022 r., w Szczercowie odbyło się zorganizowane przez Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera kolejne spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy w Łódzkiem”. Podczas tego spotkania rzedstawiciele sołectw z Gminy Kluki -Sołtys Osiny Pani Klaudia Przerywacz i Radny z Trząsu Pan Łukasz Trzciński- odebrali symboliczne czeki z grantami sołeckimi z rąk wicemarszałka województwa łódzkiego Zbigniewa Ziemby i przedstawicieli samorządu..

Szczegółowe warunki oraz terminy realizacji zadań określone zostaną w umowach zawartych pomiędzy Województwem Łódzkim, a jednostkami samorządu terytorialnego z terenu których Sołectwa otrzymały granty.

 Foto:EBE24.net.

Gmina Kluki otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi grant w wysokości
149 415,00 zł na zadanie pn. „Ogrody przyjazne naturze”.
 
W piątek, 15 lipca 2022 r., w Szczercowie odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy w Łódzkiem”. Organizatorem cyklu spotkań jest Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber. W spotkaniach uczestniczą dyrektorzy departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, przedstawiciele instytucji podległych samorządowi województwa, którzy przybliżają m.in. informacje o możliwości pozyskania grantów, aktualnych i planowanych konkursach unijnych oraz realizowanych programach wsparcia. Spotkania są skierowane do samorządów, mieszkańców oraz organizacji pozarządowych, a ich ideą jest bezpośrednie dotarcie do zainteresowanych osób z szeroką ofertą Urzędu Marszałkowskiego i instytucji podległych. Z samorządowcami, sołtysami, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz mieszkańcami całego powiatu bełchatowskiego rozmawiał wicemarszałek województwa łódzkiego Zbigniew Ziemba.
Na pikniku w Szczercowie można zatem było dowiedzieć się w jaki sposób i na co pozyskać fundusze europejskie, jakie są plany rozwoju naszego regionu, jakie inwestycje drogowe planowane są w najbliższym czasie.
W tym roku spotkania z cyklu „Porozmawiajmy w Łódzkiem” dotyczą trzech kluczowych tematów: nowości w ofercie Urzędu Marszałkowskiego, Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2027, a także możliwych sposobów pomocy obywatelom Ukrainy, którzy uciekając przed wojną schronili się w naszym regionie.
Uczestniczący w spotkaniu radni Sejmiku Województwa Łódzkiego - Ewa Wendrowska i Dariusz Rogut, wspólnie z wicemarszałkiem Ziembą wręczyli przedstawicielom gmin, fundacji, stowarzyszeń oraz klubów sportowych z naszego powiatu symboliczne czeki z przyznanymi dotacjami na projekty sportowe, edukacyjne i kulturalne.
Wójt Gminy Kluki Renata Kaczmarkiewicz odebrała dla gminy grant w wysokości 149 415 zł na zadanie pn. „Ogrody przyjazne naturze”.
Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości bawiono się na szczercowskiej „Wyspie”. Dwanaście kół gospodyń wiejskich zaprezentowało swoje najlepsze produkty kulinarne. Były atrakcje dla najmłodszych, stoiska placówek oświatowych, kulturalnych, instytucji pozyskujących fundusze europejskie oraz służb mundurowych.

Konsultacje LGD„Kraina Wielkiego Łuku Warty”

W dniu 15 lipca 2022 r w Urzędzie Gminy w Klukach odbyło się, zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania , spotkanie w formie konsultacji społecznych. Spotkanie otworzyła Pani Renata Kaczmarkiewicz Wójt Gminy Kluki, przywitała Panią Agatę Nowak Dyrektora biura LGD "Kraina Wielkiego Łuku Warty”, przybyłych gości w tym: radne Gminy Kluki, przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich, strażaków OSP, przedstawicieli Gminnego Ośrodka Kultury i Sołtysów. Celem spotkania prowadzonego przez Panią Dyrektor Nowak było zebranie informacji, propozycji, pomysłów na rozwój gminy, które mogą być ujęte w celach Lokalnej Strategii Rozwoju. Określenie celów i wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich prowadzonych przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” pozwala lokalnym społecznościom na korzystanie ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem LGD i realizację zaplanowanych w niej projektów.

W procesie tworzenia LSR dominują zagadnienia dotyczące innowacyjności, cyfryzacji, środowiska, klimatu, zmian demograficznych. Partycypacyjny sposób działania polega na zaangażowaniu w proces planowania strategicznego lokalnych liderów społecznych, publicznych, gospodarczych, rolników oraz mieszkańców.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku w Gminie Kluki

Do egzaminu ósmoklasisty w 2022 r. w Gminie Kluki przystąpiło 53 uczniów VIII klas szkół podstawowych: 14 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kaszewicach, 12 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Wandy Malczewskiej w Parznie, 27 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Wandy Malczewskiej w Klukach.

Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie ze zadaniem egzaminów:

Szkoła

Liczna uczniów zdających egzamin

Egzamin z języka polskiego

Egzamin
z matematyki

Egzamin z języka angielskiego

SP Kaszewice

14

54%

49%

67%

SP Parzno

12

75%

84%

81%

SP w ZS
w Klukach

27

59%

63%

66%


Ze statystyk komisji wynika, że w tym roku egzamin ósmoklasisty w Gminie Kluki najlepiej wypadł w Szkole Podstawowej w Parznie. Średnia z trzech jego części (języka polskiego, matematyki i języka angielskiego) wyniosła 80 procent. Drugie miejsce ma Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Klukach- 62,67 proc., a trzecie Szkoła Podstawowa w Kaszewicach 56,67 procent.

Średnie wyniki egzaminów z wszystkich gmin powiatu bełchatowskiego:

   

język polski

matematyka

język angielski

Gmina

Typ gminy

liczba zdających

wynik średni (%)

liczba zdających

wynik średni (%)

liczba zdających

wynik średni (%)

Bełchatów

Gmina wiejska

144

55

144

53

143

58

Bełchatów

Gmina miejska

747

59

747

58

745

72

Drużbice

Gmina wiejska

60

61

60

53

60

54

Kleszczów

Gmina wiejska

116

63

116

64

116

72

Kluki

Gmina wiejska

53

61

53

64

53

70

Rusiec

Gmina wiejska

81

60

81

58

81

61

Szczerców

Gmina wiejska

114

52

114

43

114

52

Zelów

Obszar wiejski

52

55

52

50

52

56

Zelów

Miasto

105

59

105

48

105

55

Podpisane umowy na realizację projektu unijnego "Cyfrowa Gmina" o wartości 132 540,00 zł

W dniu 12 lipca 2022 roku doszło do podpisania przez Panią Renatę Kaczmarkiewicz Wójta Gminy Kluki umów z wybranymi w drodze zapytania ofertowego firmami z branży informatycznej.

Przedmiotem niniejszych umów jest zakup i dostawa sprzętu i urządzeń komputerowych, zakup oprogramowania oraz wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa dla Urzędu Gminy w Klukach.

Wśród wybranych firm znajdują się:

  • firma COMKAS S.C. Arkadiusz Piotrowski, Mariusz Retkiewicz z siedzibą w Bełchatowie, ul. J. Piłsudskiego 15, 97-400 Bełchatów,

  • firma SOFTFLIX Sp. z o. o. z siedzibą w Opolu, ul. 1 Maja 53/13, 46-020 Opole

  • firma AD-MARKET.PL Piotr Kalicun z siedzibą w Rzymkowicach 135, 48-317 Korfantów

  • firma AMZ NIKO Zbigniew Zawodziński z siedzibą w Bełchatowie, ul. Mielczarskiego 38a, 97-400 Bełchatów

     

Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00, o wartości 132.540,00 zł, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem projektu jest sprawne wykorzystywanie technologii informatycznych w urzędzie Gminy w Klukach w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców i podmiotów gospodarczych.

W ramach projektu gmina zakupi nowoczesny sprzęt komputerowy z oprogramowaniem stacje robocze, monitory, zasilacze awaryjne stanowiska komputerowego, oprogramowanie biurowe (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, klient poczty email), zasilacze awaryjne serwera, serwer oraz licencje niezbędne dla uruchomienia roli kontrolera domeny z uwzględnieniem wirtualizacji, serwer oraz licencje niezbędne dla uruchomienia roli serwera aplikacji z możliwością dostępu zdalnego z uwzględnieniem wirtualizacji, urządzenie wielofunkcyjne z możliwością skanowania. Przeprowadzona zostanie również diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz dokonana zostanie rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS).

Działania te pozwolą wesprzeć urząd i naszych pracowników, w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez jej rozwój cyfrowy oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Podpisana umowa w sprawie budowy dróg w Gminie Kluki

w ramach I Etapu Polskiego Ładu

W dniu 12.07.2022 r. w Urzędzie Gminy Kluki doszło do podpisania umowy między Panią Renatą Kaczmarkiewicz Wójtem Gminy Kluki, a Panem Karolem Budkowskim V-ce Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych ,PEUK” S.A. z siedzibą w Piotrkowie Tryb. Na realizację na terenie Gminy Kluki zadania pn.„Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie gminy Kluki”. Zadanie jest realizowane ze środków pochodzących z I etapu Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. 

W ramach powyższej umowy wykonane zostanie sześć zadań w następujących miejscowościach Gminy Kluki:zadania wykonane zostaną

Zadanie nr 1 – Kaszewice Kolonia- przebudowa dróg wewnętrznych -jezdnia bitumiczna, pobocza kamienne, oznakowanie drogi.

Zadanie nr 2 – Żar - przebudowa dróg wewnętrznych -jezdnia bitumiczna, pobocza kamienne, oznakowanie drogi, wycinka drzew

Zadanie nr 3 – Roździn- przebudowa drogi wewnętrznej ze zjazdem z drogi gminnej -jezdnia bitumiczna, pobocza kamienne, remont przepustu, oznakowanie drogi, wycinka drzew

Zadanie nr 4 – Lesisko-przebudowa drogi wewnętrznej ze zjazdami z drogi gminnej -jezdnia bitumiczna, pobocza kamienne, remont przepustu, konserwacja rowu, oznakowanie drogi.

Zadanie nr 5 – Żar droga gminna- przebudowa drogi gminnej, jezdnia bitumiczna, pobocza obustronne, przebudowy zjazdów z przepustami, remont przepustu pod koroną drogi, konserwacji rowów.

Zadanie nr 6 – Kluki- przebudowa dróg wewnętrznych, przebudowa jezdni bitumicznej, obustronnych chodników z kostki brukowej szarej i grafitowej wraz ze zjazdami , oznakowanie dróg.

Wykonawca za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z jej postanowieniami, otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto: 4 918 770,00 złotych.

 

Wizyta dzieci-uczestników półkolonii w Urzędzie Gminy

We wtorek12 lipca 2022 roku Wójt Gminy Kluki Pani Renata Kaczmarkiewicz przyjęła niecodziennych gości. Urząd Gminy Kluki odwiedziły dzieci, które uczestniczą w półkoloniach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Klukach.

Dzieci zostały zaproszone do gabinetu Wójta Gminy Kluki, w którym każdy miał możliwość zrobienia pamiątkowego zdjęcia na fotelu wójta.

Pani Wójt zapoznała swych gości ze strukturą organizacyjną urzędu, a następnie udzielała odpowiedzi na zadane jej pytania.

Opiekunka dzieci Pani Monika Wlazłowska, pracownica GOK-u, oprowadziła dzieci po poszczególnych referatach Urzędu Gminy. Dzieci miały okazję zobaczyć jak wygląda praca na poszczególnych stanowiskach oraz jakie sprawy można w urzędzie załatwić.

Na zakończenie ”wycieczki” po Urzędzie dzieci zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcie z Wójtem Gminy Kluki Panią Renatą Kaczmarkiewicz i zostały poczęstowane drobnymi słodkościami.

Dla uchodźców z Ukrainy

 

Czytaj więcej

Wydarzenia

 

Czytaj więcej

Ogłoszenia

 

Czytaj więcej

Zgłoś stan wodomierza

 

Czytaj więcej

Gospodarka odpadami

 

Czytaj więcej

Oświata

 

Czytaj więcej

Sołectwa

 

Czytaj więcej

Akty prawa miejscowego

 

Czytaj więcej

Transmisje z obrad Rady Gminy

 

Czytaj więcej

 

 

 

Nasza gmina w liczbach:

 

 

panel
118

km2 zajmowanej powierzchni

panel
833

Lat udokumentowanej historii

panel
4335

Mieszkańców