gmina kluki

 

 

 

 

Informujemy, że nasza gmina realizuje projekt pn.: Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kluki. Projekt realizowany jest w ramach RPO WŁ 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Obecnie firma FlexiPower Group Sp. z o. o. Sp. k. , która jest wykonawcą zadania na podstawie zawartej z Gminą Kluki umowy, kontaktuje się z mieszkańcami uczestniczącymi w projekcie i opracowuje audyty energetyczne. Kolejnym krokiem będzie montaż solarów na poszczególnych posesjach.

Koszt wykonania inwestycji pokrywany przez mieszkańców to 15% wartości netto indywidualnej instalacji oraz podatek VAT. Gmina finansuje koszt opracowania audytu, nadzór nad realizacja zadania oraz inne dodatkowe koszty.

Całe przedsięwzięcie, czyli montaż prawie 200 instalacji, powinien zostać zakończony do końca czerwca 2022 roku.

Jeśli ktoś z mieszkańców naszej gminy nadal jest zainteresowany montażem salarów na swojej posesji zapraszamy do kontaktu z Referatem Inwestycji, tel. 44 6315002, wew. 27.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt – Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kluki

„BUDOWA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE GMINY KLUKI” TO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZOWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

Celem projektu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych i zmniejszenie wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii w Gminie Kluki.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Numer projektu: RPLD.04.01.02-10-0049/18

Oś priorytetowa, w ramach której jest realizowany projekt: IV Gospodarka niskoemisyjna; Działanie: IV.1 Odnawialne źródła energii; Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii

Całkowita wartość projektu: 2.474.629,24 zł

Kwota dofinansowania: 1.940.275,49 zł

Wkład własny Gminy: 534.353,75 zł

W ramach projektu „Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kluki” planuje się wybudować infrastrukturę służącą produkcji i dystrybucji energii rozproszonej: zakup i montaż instalacji solarnej celem zaspokojenia potrzeb gospodarstwa domowego do przygotowania ciepłej wody użytkowej, o mocy zależnej od liczby mieszkańców, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej celem zaspokojenia potrzeb własnych obiektu użyteczności publicznej na energię elektryczną, o mocy 4 KWP. Przedsięwzięcie przyczyni się do spadku emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy: pyłu PM10 o  0,2734 mg/rok, pyłu PM2.5 o 0,2442 mg/rok, b(a)p o 0,0007 mg/rok, gazu CO2 o 104,67 mg/rok. Projektem objęci zostaną mieszkańcy Gminy Kluki, w liczbie nie mniej niż 778 osób. Głównym celem jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych i zmniejszenie wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii w Gminie Kluki, skutkujące poprawą stanu środowiska naturalnego w wyniku redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Celem pośrednim projektu jest wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy, w szczególności w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz negatywnego wpływu na środowisko konwencjonalnych źródeł energii. Realizacja projektu poprawi komfort życia mieszkańców Gminy Kluki, zwiększy komfort pracy pracowników obiektów użyteczności publicznej objętych projektem. Projekt realizowany będzie do końca czerwca 2022 roku. Realizacja instalacji w ramach przedmiotowego projektu będzie miała miejsce w dwudziestu pięciu miejscowościach Gminy Kluki. Wyprodukowana energia cieplna przez instalacje solarne będzie zużywana tylko i wyłącznie na potrzeby własne gospodarstw domowych, tym bardziej nie będzie wykorzystywana na potrzeby żadnej zarejestrowanej lub prowadzonej działalności gospodarczej czy też rolniczej. Realizowane działania będą uwzględniać zasady uniwersalnego projektowania.