gmina kluki

 

 

 

Europejski Fundusz Społeczny

Program Unijny dla rodziców sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 -wsparcie w formie finansowania kosztów opieki Niani przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy oraz nie dłuższy niż do końca roku szkolnego w którym dziecko ukończy 3 rok życia.

 

Gmina Kluki rozważa przystąpienie do realizacji programu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Działanie X.I „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”.

 1. Udział w projekcie może wziąć Kobieta lub Mężczyzna spełniający łącznie poniższe wymagania:

 • zamieszkuje na terenie Gminy Kluki zgodnie z art. 25 KC,

 • jest osobą pracującą (należy przedłożyć zaświadczenie o zatrudnieniu); w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą należy przedłożyć zaświadczenie o wpisie do CEIDG lub wyciąg z KRS; w przypadku osób prowadzących działalność rolniczą należy przedłożyć zaświadczenie o posiadaniu własności gospodarstwa rolnego,

 • jest osobą, która sprawuję opiekę nad dzieckiem/ dziećmi do lat 3 (należy przedłożyć kopię aktu urodzenia dziecka oraz oryginał do wglądu),

 • której dziecko nie chodzi do żłobka, klubu dziecięcego ani nie jest pod opieką dziennego opiekuna.

 1. Celem projektu jest powrót Uczestników projektu do aktywności zawodowej po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka oraz kobiet, które powróciły na rynek pracy, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez zapewnienie wsparcia w formie finansowania kosztów opieki Niani przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy oraz nie dłuższy niż do końca roku szkolnego w którym dziecko ukończy 3 rok życia.

 2. Finansowanie kosztów opieki Niani odbywa się w formie refundacji części poniesionych kosztów zatrudnienia (tj. wynagrodzenie netto wraz z kosztami składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne niani).

 3. W ramach wynagrodzenia dla Niani przewidziano kwotę 3.010,00 zł/miesięcznie w 2022 r. (w tym wkład własny rodzica w wysokości 200,00 zł/miesiąc) oraz kwotę minimalnego wynagrodzenia jaka będzie obowiązywać w 2023 r. (w tym wkład własny rodzica 200,00 zł/miesiąc) zgodnie z kryterium dostępu nr 3: w kwocie nie wyższej niż kwota określona w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Gminą Kluki tel. 446315035 wew.20, e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zaproszenie na konsultacje społeczne

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” rozpoczyna cykl spotkań w formie konsultacji społecznych, mających na celu opracowanie przy udziale mieszkańców naszego obszaru nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Proces tworzenia LSR będzie ukierunkowany na zagadnienia dotyczące głównych cech podejścia LEADER a w szczególności na  innowacyjność, cyfryzację, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, partnerstwo w realizacji LSR w szczególności poprzez wspólną realizację przedsięwzięć i projektów. Model ten określa się mianem partycypacyjnego, polegającego na zaangażowaniu w proces planowania strategicznego lokalnych liderów społecznych, publicznych, gospodarczych, rolników oraz mieszkańców. Partycypacyjny charakter LSR jest kluczowy w myśl założeń rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS). Ma on bowiem być gwarantem rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego i kapitału społecznego, a zatem stanowi o najbardziej długofalowych jej efektach.

W dniu 15 lipca 2022 o godzinie 15,00 w Urzędzie Gminy w Klukach odbędzie się spotkanie do udziału, w którym zapraszamy lokalnych liderów,  sołtysów, radnych, przedstawicieli samorządu, ośrodków kultury, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, lokalni przedsiębiorcy oraz mieszkańcy zainteresowani rozwojem i przyszłością naszego obszaru.

Informacje zebrane podczas spotkań pozwolą na zaplanowanie działań, które w najwyższym stopniu przyczynią się do jakości życia mieszkańców naszego obszaru.  

Poniżej zaproszenie na konsultacje społeczne.

A355.tmp

glowne 1656343271

Gmina Kluki otrzyma 8 555 000,00 zł z Polskiego Ładu.

W dniu, 27 czerwca 2022, w Bełchatowie odbyła się uroczystość wręczenia przedstawicielom samorządów z terenu powiatu bełchatowskiego promes na dofinansowanie inwestycji w ramach II edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych czyli Polskiego Ładu. W uroczystości udział wziął wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński, parlamentarzyści z naszego regionu oraz przedstawiciele poszczególnych samorządów. W imieniu samorządu Gminy Kluki w uroczystości udział wzięła Pani Wójt Renata Kaczmarkiewicz.

Samorządowcy z powiatu bełchatowskiego otrzymają łącznie około 114 mln złotych. Gmina Kluki otrzyma kwotę 8 555 000,00 zł. Z kwoty tej 4 655 000,00 zł zostanie przeznaczone na budowę i modernizację dróg, 1 350 000,00 zł na budowę infrastruktury oświetleniowej, a 2 550 000,00 zł na rewitalizację budynku poprzemysłowego wraz z jego otoczeniem, z przeznaczeniem na pomieszczenia warsztatowo–garażowe.

Szczegółowe informacje o podziale przedmiotowej dotacji znajdziecie państwo pod  adresem: https://belchatow.naszemiasto.pl/samorzadowcy-z-belchatowa-i-powiatu-odebrali-symboliczne/ar/c1-8885081

 

Placówka terenowa KRUS apeluje: Zapewnij bezpieczne wakacje najmłodszym. 

SZKODY GÓRNICZE

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROCESU ODSZKODOWAWCZEGO W PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ KWB BEŁCHATÓW

https://kwbbelchatow.pgegiek.pl/Ochrona-srodowiska/szkody-gornicze

O wypłatę odszkodowania może ubiegać się właściciel lub osoba przez niego upoważniona, która poniosła szkodę wynikającą bezpośrednio z ruchu Zakładu Górniczego KWB „Bełchatów”.

W celu weryfikacji prawidłowości wypłacanego odszkodowania oraz potwierdzenia związku przyczynowego pomiędzy zgłoszoną szkodą a działalnością Zakładu Górniczego KWB „Bełchatów” Oddział dopuszcza wykonanie wizji lokalnej w terenie w celu potwierdzenia stanu faktycznego.

Warunkiem wypłaty odszkodowania jest potwierdzenie związku przyczynowego pomiędzy zgłoszoną szkodą a ruchem Zakładu Górniczego KWB „Bełchatów” oraz zawarcie z poszkodowanym Ugody. Ugody zawierane są korespondencyjnie.

Podstawą wszczęcia postępowania o rozpoznanie i usunięcie szkody jest prawidłowo złożony, kompletny wniosek skierowany do KWB Bełchatów, który powinien zawierać:

 • formularz wniosku o odszkodowanie;
 • kserokopię aktualnego wypisu z rejestru gruntów i budynków (potwierdzającego faktyczny stan nieruchomości z uwzględnieniem legalności wszystkich obiektów budowlanych na niej naniesionych);
 • ewentualne pełnomocnictwo właściciela wystawione osobie trzeciej, np. w celu składania w jego imieniu oświadczeń i dokumentów uprawniających do pobrania/wypłaty odszkodowania (dokument należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem). Pełnomocnictwo powinno zawierać formę upoważnienia. Nie dopuszcza się zrzeczenia odszkodowania na korzyść innej osoby, niebędącej właścicielem gruntu;
 • inne dokumenty niezbędne do potwierdzenia stanu prawnego nieruchomości za okres wnioskowanej szkody, np. akt notarialny, umowa dzierżawy.

Dopuszcza się składanie wniosków na własnym formularzu, jednak jego treść powinna uwzględniać wszystkie informacje zawarte w formularzu udostępnionym przez KWB Bełchatów.

Poszkodowany powinien złożyć wniosek indywidualnie wyłącznie drogą korespondencyjną na adres:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu
ul. Św. Barbary 3, skr. poczt. 100, 97-400 Bełchatów.

Za termin złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do KWB Bełchatów potwierdzoną przez kancelarię Oddziału. Wniosek powinien zawierać czytelny podpis Wnioskodawcy. W przypadku współwłasności małżeńskiej wniosek powinien być podpisany przez oboje małżonków.

W toku weryfikacji wniosków KWB Bełchatów może zdecydować o odmowie zawarcia ugody (brak możliwości wypłaty odszkodowania) w przypadku, gdy:

 • Wnioskodawca nie złożył dokumentów w wyznaczonym terminie;
 • Wnioskodawca nie złożył wyjaśnień lub nie uzupełnił wniosku na wezwanie Oddziału w wyznaczonym terminie;
 • Wnioskodawca nie dostarczył ugody do KWB Bełchatów lub dostarczył ugodę niepodpisaną;
 • Wnioskodawca złożył wniosek niezgodny ze stanem faktycznym (np. grunty nie są utrzymywane w dobrej kulturze rolnej, brak zabiegów agrotechnicznych wskazujących na użytkowanie);
 • nie stwierdzono związku przyczynowego pomiędzy uszkodzeniami opisanymi we wniosku a ruchem Zakładu Górniczego KWB „Bełchatów”.

Realizacja oraz ocena wniosków: od 1 czerwca br.

WNIOSKI DO POBRANIA ZNAJDUJĄ SIĘ POD ADRESEM: https://kwbbelchatow.pgegiek.pl/Ochrona-srodowiska/szkody-gornicze 

Uwaga na wysokie temperatury

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kluki

W związku z utrzymującymi się i prognozowanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy, na kolejne dni, upałami 2 i 3 stopnia, tj. temperaturami maksymalnymi powyżej 34 °C, zalecane jest stosowanie poniższych zasad w celu ochrony przed skutkami upałów:

 • upały są niebezpieczne szczególnie dla małych dzieci i osób starszych, dlatego należy pamiętać o ochronie przed przegrzaniem, nasłonecznieniem i odwodnieniem,

 • absolutnie nie należy zostawiać dzieci w zaparkowanym samochodzie, gdyż grozi to śmiercią,

 • należy ograniczyć przebywanie na zewnątrz, zwłaszcza w najgorętszej porze dnia,

 • w ciągu dnia należy zamknąć i zasłonić okna, pozwoli to na utrzymanie chłodnego powietrza wewnątrz pomieszczeń,

 • należy oszczędzać energię elektryczną, nadmierne używanie klimatyzatorów może doprowadzić do przerw w dostawach prądu,

 • należy zadbać o zwierzęta, zapewniając im dostęp do cienia i świeżej wody,

 • w czasie upałów występuje zwiększone zagrożenie pożarowe w lasach, należy zwrócić uwagę, aby nie zaprószyć ognia,

 • należy unikać forsowanego wysiłku fizycznego , szczególnie w godzinach między 10.00 a 17.00,

 • należy pić dużo wody, unikać słodkich napojów i alkoholu,

 • wychodząc na zewnątrz należy ochronić głowę i założyć okulary przeciwsłoneczne,

 • należy stosować się do podawanych komunikatów i ostrzeżeń

Wójt Gminy Kluki

Renata Kaczmarkiewicz

 

 

Dla uchodźców z Ukrainy

 

Czytaj więcej

Wydarzenia

 

Czytaj więcej

Ogłoszenia

 

Czytaj więcej

Zgłoś stan wodomierza

 

Czytaj więcej

Gospodarka odpadami

 

Czytaj więcej

Oświata

 

Czytaj więcej

Sołectwa

 

Czytaj więcej

Akty prawa miejscowego

 

Czytaj więcej

Transmisje z obrad Rady Gminy

 

Czytaj więcej

 

 

 

Nasza gmina w liczbach:

 

 

panel
118

km2 zajmowanej powierzchni

panel
833

Lat udokumentowanej historii

panel
4335

Mieszkańców