gmina kluki

 

 

 

Inwestycje

 Oferta inwestycyjna gminy

Trząs

Lokalizacja / Location: Trząs dz. nr ewid. 1370, 1371, 1372, 1373 obręb Trząs gm. Kluki
Całkowita powierzchnia terenu [ha] / Total area: 17,91 ha
Plan zagospodarowania przestrzennego / Zoning plan Tak / Yes
Przeznaczenie terenu / Zoning PRZEMYSŁ, USŁUGI / INDUSTRY, SERVISES
Droga dojazdowa / Access road to the plot TAK / YES
Media (elektryczność, woda, kanalizacja) / Media (electricity, water, sewage discharge) NIE / NO
2_Rysunek planu_Trząs

OPIS TERENU INWESTYCYJNEGO

Teren inwestycyjny stanowią grunty orne klasy V – 5,76 ha, grunty orne klasy VI – 7,44 ha, pastwiska – 3,06 ha, lasy – 1,44 ha, grunty rolne zabudowane 0,14 ha, sady 0,07 ha, zlokalizowany na płaskim terenie. Całość terenu jest porośnięta młodymi samosiejkami drzew, krzakami i drzewami. Obszar położony w bliskiej odległości od Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów ok. 12 km i Kleszczowskiej strefy przemysłowej nr IV w Bogumiłowie ok 2 km Do terenu możliwy jest dojazd od strony północnej poprzez drogę powiatową 1917E.
Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie znajduje się na obszarach zagrożonych powodzią, osuwaniem mas ziemnych.
Przedstawiony teren jest atrakcyjny dla potencjalnych inwestorów pod względem położenia i powierzchni.


KLUKI

Lokalizacja / Location: Kluki dz. nr ewid. 1260/4 obręb Kluki
Całkowita powierzchnia terenu [ha] / Total area: 11,46 ha
Plan zagospodarowania przestrzennego / Zoning plan NIE /NO
Przeznaczenie terenu / Zoning PRZEMYSŁ, BAZY, USŁUGI / INDUSTRY, STORES, SERVISES
Droga dojazdowa / Access road to the plot TAK / YES
Media (elektryczność, woda, kanalizacja) / Media (electricity, water, sewage discharge) NIE / NO

OPIS TERENU INWESTYCYJNEGO

Teren inwestycyjny stanowią grunty orne klasy V – 4,76 ha, grunty orne klasy VI – 6,28 ha, pastwiska – 0,36 ha, grunty pod rowami – 0,06 ha, zlokalizowany na płaskim terenie. Środkowa i zachodnia część terenu jest porośnięta młodymi samosiejkami drzew. Natomiast południowy fragment porośnięty jest krzakami i drzewami iglastymi. Obszar położony w bliskiej odległości od głównej arterii komunikacyjnej – drogi krajowej nr 74. Do terenu możliwy jest dojazd od strony wschodniej poprzez drogę gminną.
Ponadto teren położony jest w odległości ok. 350 m od sieci wodociągowej DN 225, od sieci elektroenergetycznej w odległości ok. 40 m. Odległość od dużych aglomeracji miejskich to 15 km od Bełchatowa.
Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie znajduje się na obszarach zagrożonych powodzią, osuwaniem mas ziemnych, nie leży w strefie oddziaływań górniczych.
Przedstawiony teren jest atrakcyjny dla potencjalnych inwestorów pod względem położenia i powierzchni.