gmina kluki

 

 

 

Zagospodarowanie przestrzenne

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Gmina Kluki posiada Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, uchwalone Uchwałą Nr 177/XXXIX/2013 Rady Gminy Kluki z dnia 14.10.2013 roku, w którym określono główne cele i kierunki rozwoju przestrzennego oraz zasady prowadzenia polityki przestrzennej gminy.

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Gmina Kluki posiada następujące plany zagospodarowania przestrzennego:

  • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Kluki w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kV, uchwalony Uchwałą Nr 51/XXIII/08 Rady Gminy Kluki z dnia 26.11.2008 r. Obszar objęty powyższym planem położony jest w obrębach geodezyjnych: Żar, Kawalce, Trząs, Zarzecze, Kuźnica Kaszewska, Nowy Janów,
  • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Gminy Kluki oznaczonego nr działki 173/6, obręb geodezyjny Kluki, uchwalony Uchwałą Nr 194/XLIII/2013 Rady Gminy Kluki z dnia 30.12.2013 r. Obszar objęty powyższym planem przeznaczony jest pod cmentarz.
  • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Gminy Kluki oznaczonego nr działki  1372, 1373  w obrębie geodezyjnym Trząs,  uchwalony Uchwałą Nr 150/XX/2016 Rady Gminy Kluki z dnia 01.12.2016 r.