gmina kluki

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W związku z bardzo wysokimi temperaturami, mając na uwadze zachowanie właściwych warunków pracy, wynikających z przepisów kodeksu pracy, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klukach w dniu 28 czerwca 2022 r. wydała zarządzenie Nr 6/2022 w sprawie ustalenia czasu pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Klukach. Na podstawie powyższego zarządzenia od dnia 25 lipca 2022 r. do odwołania, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klukach będzie pracował w godzinach 6.30 – 14.00.

Przepraszamy za wprowadzone zmiany. Zapraszamy w w/w godzinach.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
97-415 Kluki
Nr tel./fax (44)631 50 37
Adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
Kluki, powiat bełchatowski, woj. łódzkie
NIP: 769-19-52-361, REGON: 590759191
Godziny otwarcia: poniedziałek, środa, czwartek, piątek – 7:30 – 15:30, wtorek – 9:00- 17:00

Katarzyna Ludwiczak – p.o. Kierownika
Pracownik socjalny: Bożena Baranowicz, Halina Wojewoda
Starszy referent ds. świadczeń rodzinnych: Wioletta Koperek
Główna księgowa: Katarzyna Krawczyk

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klukach działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2019r. poz. 1507 ze zm.).
Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna dąży do umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Klukach są osoby i rodziny niezaradne życiowo, osoby bezrobotne, osoby niepełnosprawne, ludzie starsi, dzieci i młodzież, bezdomni, rodziny i osoby dotknięte problemem alkoholowym, osoby opuszczające zakłady karne, ofiary klęsk żywiołowych, rodziny zagrożone demoralizacją i patologią.
Do zadań Ośrodka należą sprawy dotyczące funkcjonowania pomocy społecznej, a w szczególności przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń, praca socjalna, prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej, analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizacja zadań wynikających z rozeznania potrzeb społecznych, rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się także sporządzaniem bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej, udzielaniem schronienia i zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków okresowych, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, przyznawanie i wypłacaniem zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu, opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny, oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem, lub rodzeństwem, organizowaniem usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, sprawianiem pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, kierowaniem do domów pomocy społecznej i ponoszeniem odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.
Ośrodek realizuje także zadania zlecone gminie t. j. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej, prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
Ośrodek obejmuje pomocą społeczną mieszkańców z terenu Gminy Kluki. Zgłoszenia należy dokonywać osobiście, telefonicznie lub pisemnie. Zgłoszenia może także dokonać przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za Twoją pisemną zgodą. Pomoc społeczna może być też udzielona z urzędu.
O pomoc finansową mogą starać się osoby rodziny, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (tekst jednolity z 2019r. poz. 1507 ze zm.).
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701,00 zł, a także osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,00 zł. Osoby będące w szczególnie trudnej sytuacji, których dochód jest wyższy, niż określony w ustawie o pomocy społecznej, mogą ubiegać się o specjalny zasiłek celowy.
Przyznanie pomocy społecznej musi być poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu rodzinnego (środowiskowego) w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc.
Należy przedstawić dokumenty potwierdzające osiągane dochody oraz dołączyć inne zaświadczenia wymagane przez pracownika socjalnego, niezbędne do przyznania pomocy i udokumentowania określonej sytuacji życiowej. Wymagane dokumenty to, np.: w przypadku osób zatrudnionych – zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach netto (po odjęciu podatku, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc. W przypadku utraty dochodu, z miesiąca, w którym wniosek został złożony. W przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą – za dochód przyjmuje się wysokość podaną w oświadczeniu, potwierdzonym przez Urząd Skarbowy. Osoby bezrobotne muszą okazać zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości zasiłku lub decyzja o zaliczeniu do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Emeryci, rencisty – odcinek emerytury lub renty z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o udzielenie pomocy wraz z decyzją pobieranego świadczenia.
Dodatkowe dokumenty to, np.: od osób niepełnosprawnych – orzeczenie Komisji do Spraw Inwalidztwa i zatrudnienia lub orzeczenie Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub orzeczenie Lekarza Orzecznika z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, od osób przewlekle chorych – zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia. Należy również okazać inne zaświadczenia o ponoszonych stałych lub jednorazowych obciążeniach, np. wydatki na leki i leczenie, alimenty i inne.
Przeprowadzenie wywiadu, skompletowanie niezbędnej dokumentacji prowadzi do wydania decyzji dotyczącej formy i rodzaju udzielonej pomocy. W zależności od oczekiwań, stwierdzonych potrzeb i możliwości ośrodka, może to być pomoc w postaci schronienia – udzielenie następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, domach dla bezdomnych i innych miejscach, Kolejny rodzaj pomocy, w postaci jednego gorącego posiłku dziennie, przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Przysługuje osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art.4, ust.1 ustawy o pomocy społecznej. Ośrodek niesie również pomoc w postaci przyznania niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku. Istnieją także usługi opiekuńcze – przysługują osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Przysługują również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
Zasiłek stały ustala się w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jako różnicę pomiędzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645,00 zł miesięcznie, w przypadku osoby w rodzinie, jako różnicę między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a posiadanym dochodem na osobę w rodzinie. Wysokość zasiłku stałego nie może być wyższa od kwoty zasiłku stałego (645,00 zł), a minimalna wysokość zasiłku wynosi 30,00 zł. miesięcznie.
Zasiłek celowy – może zostać przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia, remontu mieszkania, opału i odzieży, pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu, kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być przyznany również osobie i rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Zasiłek celowy może być przyznany w formie biletu kredytowanego.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie nie spełniającej kryterium dochodowego określonego w art.8, ust.1 może być przyznany bezzwrotny specjalny zasiłek celowy.
Poza realizacją świadczeń pomocy społecznej Ośrodek wypłaca także świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity z 2018r. poz. 2220 ze zm.).
Świadczeniami rodzinnymi są zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej się. Przysługuje on, jeśli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 674,00 zł lub – jeśli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności – 764,00 zł. Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje system tzw. złotówka za złotówkę. Oznacza to, że w przypadku przekroczenia maksymalnego dochodu na osobę, świadczenie zostanie nam przyznane, jednak jego kwota będzie pomniejszona o nadwyżkę w dochodzie. Jeśli jednak kwota zasiłku wraz z dodatkami byłaby mniejsza niż 20,00 zł, świadczenie nie zostanie przyznane.
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli dziecko przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub rodzinie zastępczej, pozostaje w związku małżeńskim.
Od dnia 1 listopada 2016 r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie 95,00zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 124,00zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia; 135,00zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
Dodatki do zasiłku rodzinnego występują w przypadku urodzenia dziecka – jednorazowo w wysokości 1000 zł, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – miesięcznie w wysokości 400 zł, nie dłużej niż przez okres: 24 miesięcy kalendarzowych, 36 miesięcy kalendarzowych, jeśli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem z orzeczoną niepełnosprawnością lub orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności.
Osoba ubiegająca się o dodatek nie otrzyma go jeśli: bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w zatrudnieniu przez okres krótszy niż 6 miesięcy, w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego. Dodatek nie przysługuje również jeśli dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu albo w żłobku, przedszkolu lub innej instytucji zapewniającej dzienną opiekę lub w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Samotnego wychowywania dziecka – miesięcznie w wysokości 193,00 zł, a na dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością lub znacznym stopniem niepełnosprawności w wysokości 273,00 zł. Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, osobę pozostającą w separacji, orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, wdowę lub wdowca, jeżeli wspólnie nie wychowuje dziecka z ojcem lub matką dziecka. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: w kwocie 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia (orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – jednorazowo we wrześniu w wysokości 100,00 zł na dziecko.; podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – miesięcznie od września do czerwca w wysokości 69,00 zł na dojazd, 113,00 zł – internat.
Świadczeniami opiekuńczymi są zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłekopiekuńczy.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje dziecku niepełnosprawnemu (z orzeczoną niepełnosprawnością), osobie niepełnosprawnej w stopniu znacznym, osobie niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym, jeśli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia, osobie, która ukończyła 75 lat.
Zasiłek pielęgnacyjny jest jedyną formą wsparcia, zapisaną w ustawie o świadczeniach rodzinnych, o którą mogą ubiegać się osoby nie spełniające kryteriów dochodowych. Oznacza to, że adresatami zasiłku są nie tylko osoby/rodziny znajdujące się w gorszej sytuacji materialno-bytowej, ale wszyscy – po spełnieniu opisanych powyżej warunków. Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest w wysokości 215,84 zł miesięcznie.
Zasiłku nie otrzyma osoba uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego, przebywająca w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie (finansowanej/współfinansowanej z budżetu państwa lub Narodowego Funduszu Zdrowia) albo w rodzinie zastępczej.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. Niepełnosprawność musi być potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dziecko (do ukończenia 16 roku życia) legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności powinno mieć dodatkowo wpisane w orzeczenie dwa wskazania, o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, bądź konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Świadczenie otrzymuje matka lub ojciec dziecka, opiekun faktyczny, osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną, innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne nie jest przyznawane, jeśli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do: renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub renty socjalnej, dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu, osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko.
Od każdej decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Ośrodka.