gmina kluki

 

 

 

Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W ramach realizacji zadań własnych wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Wójt Gminy Kluki powołuje Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest skierowany do wszystkich grup społecznych w jakikolwiek sposób związanych z problemem uzależnień, bądź zagrożonych prawdopodobieństwem jego wystąpienia. Inicjatywy realizowane w ramach programu skierowane są do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych uwikłanych w problemy wynikające z nadużywania alkoholu.
Jego celem jest stworzenie spójnego systemu działań profilaktycznych i naprawczych, zmierzających do zmniejszenia tych problemów alkoholowych i narkotykowych, które aktualnie występują oraz zwiększenia zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi.
Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy inicjowanie działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz narkomanii, które w szczególności obejmują zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem, udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opiniuje projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także sprawozdania z realizacji tych programów. Wydaje również opinię odnośnie projektów uchwał dotyczących limitu punktów sprzedaży oraz usytuowania na terenie Gminy Kluki punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Komisja wydaje zezwolenia na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy Kluki w zakresie określonym w art.12 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wyrażanie opinii w tej sprawie w drodze postanowienia. Zadaniem
Podejmuje się także czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wobec osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny. Kontroluje przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
Oprócz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizatorami programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii są również placówki oświatowo – wychowawcze (szkoły) prowadzące profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną dla dzieci i młodzieży, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Komisariat Policji pełniący w szczególności funkcję ochrony przed przemocą w rodzinie oraz egzekwujący zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych, Sąd Rejonowy – Wydział Rodzinny i Nieletnich orzekający o obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, które realizują działania określone w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Realizatorem zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.