gmina kluki

 

 

 

Gospodarka wodna

 Urząd Gminy w Klukach informuje, iż z dniem 1 stycznia 2016 r., Gmina Kluki realizuje zadanie dotyczące dostarczania wody dla Mieszkańców Gminy Kluki zamiast dotychczasowego operatora Gminy Bełchatów, zgodnie z podjętą uchwałą przez Radę Gminy Kluki – uchwała nr 43/VIII/2015 z dnia 26 marca 2015 r.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2016 r. zawierane są nowe umowy na dostarczanie wody, pomiędzy odbiorcami wody a Gminą Kluki. Umowę można zawrzeć w Urzędzie Gminy w Klukach.

W związku z powyższym umowy zostały wysłane do Państwa pocztą. Prosimy o przygotowanie i uzupełnienie w umowie o dostarczanie wody przez gminę Kluki następujących informacji:

  • imię i nazwisko odbiorcy/ów wraz z adresem zamieszkania,
  • pesel, seria i nr dowodu osobistego,
  • adres lub nr działki, do której dostarczana jest woda,
  • wskazanie wodomierza głównego na dzień 1.1.2016 (odczyt należy zaokrąglić do pełnych metrów sześciennych),
  • nr fabryczny wodomierza,
  • tytuł prawny do nieruchomości na której znajduje się przyłącze (własność, współwłasność, dzierżawa, najem, użytkowanie, zarząd),

W razie wątpliwości w uzupełnianiu umowy prosimy o kontakt telefoniczny lub o stawienie się osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Klukach wraz z niezbędnymi dokumentami. Podpisaną umowę należy odesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.02.2016r. Urząd Gminy odeśle ja Państwu po sprawdzeniu, podpisaniu i zarejestrowaniu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 44 6315 002 w godz. 7:30 – 15:30. Wzór formularza umowy dostępny jest na stronie http://kluki.pl .

Zgłoszenia stanu wodomierza będzie można dokonywać u inkasenta, telefonicznie lub przez formularz na stronie internetowej gminy Kluki www.kluki.pl

Informujemy, iż odbiorcy usług będą zobowiązani do dokonywania zapłaty za dostarczoną wodę w kwartalnych okresach obrachunkowych na warunkach określonych w zawartej umowie z Gminą Kluki oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2015 poz. 139).

Płatności za wodę zużytą od dnia 1.01.2016r. należy dokonywać na konto Urzędu Gminy w Klukach wskazane na fakturze: u inkasenta, przelewem lub w kasie Banku Spółdzielczego w Klukach.