gmina kluki

 

 

 

Informacje o gminie

 

Gmina Kluki to gmina wiejska. Położona jest w powiecie bełchatowskim, w województwie łódzkim. Sąsiaduje z 4 gminami: Bełchatów, Kleszczów, Szczerców, i Zelów. Obejmuje obszar 118,5 km2. Gmina stanowi 12,2% powierzchni powiatu bełchatowskiego, 0,65 % obszaru województwa łódzkiego. Ludność mieszkająca w gminie skupiona jest w 17 sołectwach.

Gmina Kluki jest gminą typowo rolniczą o dużym potencjale ekologicznym oraz perspektywą rozwoju specjalistycznego rolnictwa, obsługi ludności jak i funkcji usługowych w zakresie wypoczynku świątecznego i rekreacyjnego. Związki gospodarcze gminy z innymi obszarami to przede wszystkim rynek zbytu towarów (produktów rolnych), rynek pracy. Najbliższe ośrodki zbytu produktów rolnych to Bełchatów, Zelów, Szczerców, a najbliższe rynki pracy znajdują się w pobliskim Bełchatowie i oddziałach PGE i strefach gminy Kleszczów.

Kontakt gminy z otoczeniem umożliwia przede wszystkim sieć komunikacji drogowej i telekomunikacyjnej. Najważniejszą aterią komunikacyjną przecinającą obszar gminy w jej centralnej części jest droga krajowa nr 74 Warszawa – Piotrków – Wrocław. Powiązanie funkcjonalne z gminami sąsiednimi umożliwiają również przebiegające przez teren gminy drogi powiatowe.

Ukształtowanie terenu w gminie jest mało zróżnicowane. Leży ona na pograniczu dwóch makroregionów wchodzących w skład Prowincji Nizin Środkowopolskich. Część wschodnia należy do makroregionu Wzniesienia Południowomazowieckiego, mezoregionu Wysoczyzna Bełchatowska, część zachodnia do makroregionu Nizina Południowowielkopolska, mezoregionu Kotliny Szczercowskiej. Najwyżej położona jest część wschodnia należąca do Wysoczyzny Bełchatowskiej – najwyższy punkt 231,1 m. n. p. m. znajduje się w pobliżu wschodniej granicy w rejonie Kaszewic, najniższy 168,0 m n. p. m. przy granicy zachodniej, w dolinie rzeki Widawki.

Na terenie gminy Kluki funkcjonują 3 szkoły podstawowe oraz gimnazjum. Urzędy i instytucje administracji samorządowej i gospodarcze funkcjonujące w Klukach to: Urząd Gminy, Urząd Stanu Cywilnego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Bank Spółdzielczy, Poczta Polska, Policja Państwowa, Apteka.

Na terenie gminy funkcjonuje 7 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w: Klukach, Kaszewicach, Osinie, Parznie, Strzyżewicach, Trząsie, Żarze. Ochotnicza Straż Pożarna w Klukach włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Wg stanu na koniec 2016 r. Gminę Kluki zamieszkuje 4 335 osób w tym 2 221 kobiet i 2 114 mężczyzn.

Powierzchnia gruntów leśnych w gminie wynosi 5740,83 ha, w tym 3123,83 ha lasów publicznych, 2617 ha lasów prywatnych. Lasy gminy: 11,6 ha. Lesistość na terenie: 47,7 %.